ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 1. Οι προσφορές γίνονται σε Ευρώ και με βάση τον αύξοντα αριθμό λαχνού στον σχετικό κατάλογο. Πριν από την έναρξη, ή κατά τη διάρκεια της Πλειοδοτικής Πώλησης, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αποσύρει οποιονδήποτε λαχνό, να ενώσει δύο ή περισσότερους σε ένα, ή να διαχωρίσει ένα σε δύο ή περισσότερους λαχνούς.
 2. Ο λαχνός δίνεται στον μεγαλύτερο Πλειοδότη. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων ίσων γραπτών εντολών, (και αν δεν υπάρχει πλειοδότης στην αίθουσα), λαμβάνεται υπόψη η πρώτη αφιχθείσα. Στην περίπτωση που το μέγιστο χτύπημα της σάλας (σύμφωνα με τα βήματα της παραγράφου 3) συμπίπτει με τη μέγιστη τιμή των γραπτών εντολών, ο λαχνός κατοχυρώνεται στις γραπτές εντολές. Αν κατά τη διάρκεια της Πώλησης υπάρξει αμφισβήτηση για τον τελευταίο Πλειοδότη, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να θέσει πάλι προς πώληση το λαχνό.
 3. Η αύξηση των χτυπημάτων είναι η εξής: α) 1€ - 19€ Ευρώ: +1€, β) 20€ - 49€: +2€, γ) 50€ - 99€: +5€, δ) 100€ - 199€: +10€, ε) 200€ - 499€: +20€, στ) 500€ - 999€: +50€, ζ) 1.000€ - 1.999€: +100€, η) 2.000€ - 4.999€: +200€, θ) 5.000€ - 9.999€: +500€, ι) 10.000€ - 19.999€ + 1.000€, ια) 20.000€ - 49.999€: +2.000€, ιβ) 50.000€ και πάνω: +5.000€.
 4. Γραμματόσημα που είναι φωτογραφισμένα και φαίνονται τα ελαττώματά τους, δεν επιστρέφονται γι’ αυτό το λόγο.
 5. Σύνθετοι λαχνοί με πλέον των 2 γραμματοσήμων δεν επιστρέφονται για τυχόν ελαττώματα ή παραλείψεις περιγραφής (εξαιρούνται οι πλήρεις σειρές).
 6. Συμμετοχή Αγοραστή στην Πώληση μπορεί να αποκλειστεί εάν, κατά την κρίση του Πωλητή, ο Αγοραστής δεν εκπληρώνει τους όρους της καλής πίστης. Ο Συμμετέχων ή ο Αγοραστής πριν ή μετά την Πώληση, πρέπει να δώσει στοιχεία της ταυτότητάς του. Επίσης ο παρών στην Πώληση Αγοραστής, πρέπει να πληρώσει αμέσως την αξία του ή των αγορασθέντων λαχνών. Εάν δε γίνει αυτό, ο Πωλητής δικαιούται να θέσει πάλι προς  Πώληση τον ή τους λαχνούς. Το αυτό θα συμβεί εάν κατά την κρίση του Πωλητή, το τίμημα δεν επιτεύχθηκε ύστερα από επαρκή συναγωνισμό.
 7. Αγοραστές με γραπτές εντολές: Ο Αγοραστής με γραπτή εντολή θα λάβει έγκαιρα γνώση για το ποιους λαχνούς αγοράσαμε για λογαριασμό του. Υποχρεούνται δε να εξοφλήσει την αξία τους πριν από την αποστολή τους. Η αποστολή των λαχνών θα γίνει στη διεύθυνση που αναφέρεται στη γραπτή εντολή του. Σε Αγοραστές εσωτερικού οι λαχνοί στέλνονται επί αντικαταβολή εκτός αν έχει υπάρξει διαφορετική συμφωνία (κατάθεση σε τράπεζα, προπληρωμή, κα).
 8. Ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει προκαταβολή ίση με το 25% του ή των ζητούμενων λαχνών, εάν ο προσφέρων είναι άγνωστος ή χωρίς συστάσεις. Σε περίπτωση που ο παρών κατά την Πώληση Αγοραστής δεν καταβάλλει μέσα σε εύλογο διάστημα από το τέλος της Πώλησης την αξία των αγορασθέντων, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να διαθέσει προς πώληση πάλι αυτούς τους λαχνούς κι αν προκύψει διαφορά αξίας, η διαφορά αυτή βαραίνει τον πρώτο αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και για Αγοραστές με γραπτές εντολές που δεν εξόφλησαν το τίμημα έγκαιρα από την μέρα που έλαβαν γνώση για τους λαχνούς που αγοράσαμε για λογαριασμό τους. Προκειμένου για Αγοραστές εξωτερικού άμεση πληρωμή εννοείται ότι θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα που παρέλαβαν τους λαχνούς τους. Η πληρωμή θα γίνεται σε ξένο νόμισμα με την επίσημη ισοτιμία σε Ευρώ (Parite) όπως αναφέρεται στη σχετική ειδοποίηση ή σε ευρώ.
 9. Η κυριότητα των λάχανων παραμένει στον Πωλητή μέχρι να εξοφληθούν.
 10. Όλα τα γραμματόσημα και λοιπά αντικείμενα περιγράφονται προσεκτικά και πωλούνται ως γνήσια, εκτός εάν περιγράφονται ως πλαστά και πωλούνται για σύγκριση (reference). Εάν ο λαχνός δεν είναι όπως περιγράφεται, εκτός αν είναι φωτογραφισμένος και στην φωτογραφία του φαίνονται τα τυχόν ελαττώματα του, επιστρέφεται. Εάν διατυπωθεί αμφιβολία για τη γνησιότητα κάποιου λαχνού ή γραμματοσήμου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, τότε ο λαχνός ή το γραμματόσημο δίνεται σε γνωστό εμπειρογνώμονα, αποδεκτό και από τα δύο μέρη και μόνο εάν κριθεί καλός πληρώνεται και αγοράζεται. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται χωρίς αντίρρηση και εάν έχει προπληρωθεί επιστρέφεται η αξία του. Εάν η πραγματογνωμοσύνη απαιτεί πολύ χρόνο, τότε ο Αγοραστής πρέπει να το γνωστοποιήσει έγκαιρα ώστε να του δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος. Εάν και μετά την έκδοση πραγματογνωμοσύνης τα δύο μέρη εξακολουθούν να έχουν αντιρρήσεις για τη γνησιότητα του λαχνού, τότε η διαφορά φέρεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.
 11. Οι λαχνοί εκτίθενται για εξέταση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την πώληση στην αίθουσα μας, Αριστείδου 10-12 (εντός στοάς), Αθήνα, όπου οι Αγοραστές μπορούν να τους εξετάσουν μόνοι τους, μαζί με τους πραγματογνώμονες η τους συμβούλους τους. Λαχνοί που εξετάστηκαν από τους υποψηφίους Αγοραστές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιστρέφονται γραμματόσημα, παρτίδες ή συλλογές που οι περιγραφές τους είναι γενικές. Κατά τη διάρκεια που οι λαχνοί εκτίθενται για εξέταση, οι υποψήφιοι Αγοραστές έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως την γνώμη τους για την ποιότητα ή την γνησιότητα κάποιου λαχνού ή γραμματοσήμου και ο Πωλητής πρέπει να λάβει υπόψιν του και να γνωστοποίηση το περιεχόμενο του εγγράφου κατά την Πώληση εκτός και αν αποφασίσει να αποσύρει τον λαχνό. Δεν επιτρέπεται ο υποψήφιος Αγοραστής να διατυπώσει τις απόψεις του κατά τη διάρκεια της εκφώνησης δημοπρασίας.
 12. Τηλεφωνικές εντολές γίνονται δεκτές εφόσον επικυρωθούν γραπτώς.
 13. Οποίος παίρνει μέρος στις Πωλήσεις μας είτε αυτός ο ίδιος, είτε με αντιπρόσωπο του ή και γραπτώς, θεωρείται ότι έλαβε γνώση των Όρων της Πωλήσεως, τους αποδέχεται και υπόκειται στο σύνολο τους χωρίς επιφύλαξη.
 14. Το εμπόρευμα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή και ταξιδεύει για λογαριασμό και κίνδυνο του Αγοραστή. Η δε απόδειξη παραλαβής συστημένου του ταχυδρομείου ή του courier, στην διεύθυνση που δίνεται από τον Αγοραστή, αποτελεί για τον Πωλητή απόδειξη παραλαβής του υλικού από τον παραλήπτη. Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής βαρύνουν τον Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής θέλει να του αποσταλεί ασφαλισμένο θα πρέπει να δώσει μαζί με την εντολή του και την ανάλογη οδηγία.